Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
 

        Profil dydaktyczny
        
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów:
        Biologia medyczna, Biochemia, Genetyka, Embriologia, Biologiczne podstawy zachowania, Mikrobiologia, Zakażenia
        szpitalne oraz Anatomia dla kierunków
 Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Coaching Medyczny i Muzykoterapia.         Prowadzone są również zajęcia z Metodyki pracy naukowej dla studentów studiów doktoranckich.

        Przykładowe tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie.        Profil badawczy
       
Podstawowa działalność naukowa Zakładu obejmuje poszukiwanie genetycznych uwarunkowań chorób
        o podłożu miażdżycowym oraz zapalny i wolnorodnikowy aspekt procesu miażdżycowego.                                                   Analizowane są złożone oddziaływania międzygenowe oraz interakcje typu gen-środowisko
        w kształtowaniu osobniczej podatności na chorobę niedokrwienną serca i mózgu.
        Drugim kierunkiem badań są genetyczne uwarunkowania autyzmu.

       
Najważniejsze publikacje